Pravidlá ochrany osobných údajov

 

 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.coachingtime.sk (ďalej len „webové stránky“), fyzických osôb pri poskytovaní a predaji služieb (ďalej len “zákazník”) a zásady spracovania osobných údajov pri kontakte s potenciálnymi zákazníkmi.
V týchto pravidlách ochrany osobných údajov vysvetľujem:

 • čo sú osobné údaje
 • čo je spracovanie osobných údajov
 • aké údaje o vás spracovávame a z akého dôvodu
 • ako tieto informácie využívame
 • komu a v akých prípadoch môžu byť poskytnuté
 • ako dlho údaje spracovávame
 • aké sú vaše práva

Ak vám niečo nie je jasné alebo potrebujete ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov, kontaktujte ma na emailovej adrese coachingtimesk@gmail.com.

 

Komu udeľujete svoj súhlas

 

Mgr. Mária Fröhlich, ACC- Coaching Time, so sídlom na ulici Mestský Majer 1000/21, 93101 Šamorín, IČO 47 826 291, DIČ 1077571891, osoba zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda pod číslom živnostenského registra: 210 – 31716 ďalej len “Coaching Time”), ktorá prevádzkuje webové stránky pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Čo sú osobné údaje

 

Pod osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia o identifikovanom alebo identifikovateľnom subjekte údajov. Identifikovaným alebo identifikovateľným subjektom údajov je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, špecifický pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Čo je spracovanie osobných údajov

 

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo sústava operácii, ktoré správca alebo spracovávateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi a to automatizovane alebo inými prostriedkami, a to predovšetkým zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácii, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, uchovávanie. výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

Aké osobné údaje spracovávam

1. meno a priezvisko
2. obchodná firma
3. adresa
4. sídlo spoločnosti
5. IČO a DIČ
6. telefónne číslo
7. emailová adresa
8. bankové spojenie

 

Za akým účelom údaje spracovávam

Osobné údaje zhromažďujem a ďalej s nimi pracujem preto:

 • aby som vás mohla kontaktovať a poskytnúť vám informácie, o ktoré ste požiadali
 • aby som vám mohla na základe vášho súhlasu poslať newsletter s informáciami z oblasti psychológie, koučingu a osobného rozvoja
 • aby som mohla plniť svoje zmluvné záväzky, ktoré voči vám mám
 • aby som splnila svoje právne povinnosti

V prípade, že ste ma požiadali o zaslanie newsletteru, udelili ste mi tým súhlas k spracovaniu vašej emailovej adresy, v prípade, že ste ho uviedli aj mena a priezviska. Vaše údaje použijem na základe tohto súhlasu len na zaslanie newsletterov, obsahujúcich obchodné oznámenia o udalostiach, nových článkoch na blogu, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujem, a ktoré by vás mohli zaujímať, pretože súvisia s koučingom, psychológiou alebo osobným rozvojom.
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielanie newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť a vaše údaje budú vymazané z databázy príjemcov. Môžete tak urobiť kliknutím na odkaz v pätičke každého newsletteru alebo ma so svojou žiadosťou kontaktujte na email coachingtimesk@gmail.com

Poskytnutie osobných údajov pre plnenie zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na vaše otázky alebo požadované informácie sú našimi zmluvnými požiadavkami, aby sme mohli zmluvu uzatvoriť a plniť, alebo aby sme vás mohli kontaktovať. Dôsledkom neposkytnutia údajov v týchto prípadoch môže byť neuzatvorenie zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na vaše otázky.

Ako dlho údaje spracovávam

 

Vaše osobné údaje budem spracovávať:

 • počas doby, kedy vám budem poskytovať svoje služby alebo plniť vzájomnú zmluvu
 • v prípade zasielania obchodných oznámení (napr. newsletter) po dobu 10 rokov alebo do odvolania vášho súhlasu
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe vašeho súhlasu do jeho odvolania;

To platí, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu (napr. plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov ako napríklad zákon o účtovníctve)

Po uplynutí doby na spracovanie osobných údajov alebo zániku dôvodu pre spracovanie, osobné údaje zlikvidujeme.

 

Kto má k vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje bude ako správca spracovávať Coaching Time. Vaše osobné údaje nepredávam. Vaše osobné údaje môžem za vyššie uvedenými účelmi poskytnúť subdodávateľom, ktorí poskytujú služby v mojom mene. Dbám na to, že tieto subjekty majú zaistenú povinnosť mlčanlivosti. Ide o účtovnú kanceláriu, copywritera a pod. Ďalej využívam službu MailChimp, ktorej prevádzka je v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Aké sú vaše práva

 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa na Coaching Time môžete obrátiť a požadovať:

 • Prístup k osobným údajom, ktoré Coaching Time spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, tz. kedykoľvek môžete požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracovávané, a pokiaľ sú, za akými účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, alebo vzniesť námietku, odkiaľ boli osobné údaje získané a či dochádza na základe spracovania osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Coaching Time spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Coaching Time nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Coaching Time Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od Coaching Time k inému subjektu, kedy Coaching Time odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.
 • Vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov. V prípade zasielania obchodných oznámení po vznesení námietky už viac nebudem vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 • Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Coaching Time so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Všetky svoje práva môžete ovplyvniť tak, že kontaktujete Coaching Time na email coachingtimesk@gmail.com

 

Spracovenie osobných údajov detí

Táto webová stránka nie je určená ďeťom mladším ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame. Ak si myslíte, že nám nejaké dieťa, mladšie ako 16 rokov, poskytlo osobné údaje, prosím, kontaktujte nás na emailovej adrese coachingtimesk@gmail.com a my podnikneme všetky kroky k zmazaniu týchto údajov.

 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018